Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις» (ΦΕΚ επανίδρυσης 2885/19.07.2018 τ. Β΄ και τροποποίησης ΄ΦΕΚ 2137/07.06.2019 τ. Β΄) το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο συγκεκριμένα, μέσω της εμβάθυνσης και ανάλυσης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, θα αναζητηθούν σε βάθος οι παιδευτικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω της έρευνας, αξιοποίησης, ερμηνείας, υπομνηματισμού γραμματειακών πηγών καθώς και άλλων πτυχών της αρχαιότητας.

Έμφαση θα δοθεί στην ερμηνεία των νοημάτων και αξιών που προκύπτουν από το αρχαίο Δράμα και στην εφαρμογή τους στην εκπαίδευση σήμερα, στις μεθόδους διδασκαλίας του αρχαίου θεάτρου καθώς και στη σύγχρονη φιλολογική έρευνα.